ป้ายโฆษณาแบบ Flash Expandตัวอย่างป้ายโฆษณา
เป็นป้ายขนาด 640x100 สำหรับแสดงบน mobile