นโยบายการโฆษณา


[การแสดงป้ายโฆษณา]

- ป้ายโฆษณาจะปรากฎที่ตำแหน่งมุมซ้ายล่างของหน้าจอ หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่ง ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถแจ้งเป็นรายกรณีเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งไปที่มุมขวาล่างได้

- ป้ายโฆษณาจะต้องไม่ถูกองค์ประกอบอื่นๆของเว็บไซต์บดบัง

- ต้องไม่มีป้ายโฆษณาอื่น แสดงในตำแหน่งที่ซ้อนทับกับป้ายโฆษณาของ Addoer

- ผู้ลงโฆษณา สามารถปิดการโฆษณาบนเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่โฆษณาที่ไม่ต้องการได้ โดยใช้ระบบควบคุมที่ Addoer จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

- ผู้เผยแพร่โฆษณา สามารถปิดป้ายโฆษณาที่ไม่ต้องการได้โดยใช้ระบบควบคุมที่ Addoer จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

- ต้องไม่ใช้ข้อความเชิญชวนต่างๆ ที่สนับสนุนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์คลิกป้ายโฆษณาโดยมิได้เกิดจากความสนใจในตัวสินค้าที่ทำการโฆษณาโดยตรง

- ต้องไม่ใช้เทคนิค หรือการล่อลวง ที่หวังผลให้เกิดการคลิกที่ป้ายโฆษณาโดยไม่ตั้งใจ

- Addoer ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มข้อความ "Ads By Addoer.com" ในการแสดงป้ายโฆษณาแต่ละครั้ง และการคลิกที่ข้อความดังกล่าวจะไม่นำไปคำนวนค่าโฆษณา

[การคิดค่าโฆษณาและการคำนวณรายได้]

ระบบจะคิดค่าโฆษณา และจ่ายรายได้ให้ก็ต่อเมื่อ ผู้คลิกมีกาารคลิกที่ป้ายโฆษณา โดยมีเงื่อนไขว่า

- ผู้คลิก ต้องใช้ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่สามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้คลิกนั้น คลิกมาจากป้ายโฆษณาจริง และไม่ได้คลิกโฆษณาซ้ำๆกัน

- ผู้คลิก ต้องใช้คอมพิวเตอร์และเบราเซอร์ที่ Cookie และ JavaScript สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

- ผู้คลิกจะต้องไม่ใช้อินเทอร์เน็ต หรือพร็อกซี่ที่มีการเปลี่ยนหมายเลขไอพีไปเรื่อยๆ

- ผู้คลิกจะต้องเป็นผู้ที่ใช้หมายเลขไอพีของ ISP ในประเทศไทย

- ผู้คลิกต้องเป็นมนุษย์ ไม่ใช่โปรแกรมช่วยคลิก หรือโปรแกรมอื่นๆที่คล้ายกัน

- ผู้คลิก ต้องไม่อยู่ในความควบคุม หรือการร้องขอ ให้คลิกป้ายโฆษณา

- ผู้เผยแพร่โฆษณา จะต้องมีรายได้สะสมเกินกว่าระดับที่ Addoer กำหนด จึงจะสามารถขอรับค่าโฆษณาได้ ทั้งนี้ รายได้ในส่วนที่ขอรับจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง โดยผู้ลงโฆษณา ซึ่งมีกำหนดเวลาไม่เกิน 30 วัน

27 พฤษภาคม 2553