ป้ายโฆษณาแบบ Flash Expandตัวอย่างป้ายโฆษณา (สังเกตมุมจอ)

ลักษณะโฆษณาแบบ Expand